Appendix 1

The 3rd china-korea International Wushu (Kungfu) Tournament Regulations Events Classification

1. Chang quan Series in Single Event: Quan shu

 • 00100 One Duan wei Chang quan
 • 00101 Two Duan wei Chang quan
 • 00200 primary Chang quan set one
 • 00201 primary Chang quan set two
 • 00202 primary Chang quan set three
 • 00301 reg. Chang quan(junior)
 • 00302 Beijing Chang quan(junior)
 • 00400 oth. primary Chang quan
 • 00500 (elementary school) Chang quan events
 • 00600 (middle school) Chang quan events
 • 00700 (Schools) Chang quan
 • 00800 reg. Chang quan (B)
 • 00801 reg. Chang quan (A)
 • 00802 reg. Inter. Chang quan (1 set)
 • 00803 reg. Inter. Chang quan (2 sets)
 • 00900 ele. Chang quan

2. Chuang quan Series in Single Event: Weapons

 • 05000 primary Dao shu
 • 05001 primary Jian shu
 • 05002 pri. Gun shu
 • 05003 primary Qiang shu
 • 05100 reg. Dao shu (B)
 • 05101 reg. Jian shu (B)
 • 05102 reg. Gun shu(B)
 • 05103 reg. Qiang shu (B)
 • 05104 reg. Dao shu (A)
 • 05105 reg. Jian shu (A)
 • 05106 reg. Gun shu(A)
 • 05107 reg. Qiang shu (A)
 • 05108 reg. Inter. Dao shu (1 set)
 • 05109 reg. Inter. Jian shu (1 set)
 • 05110 reg. Inter. Gun shu (1 set)
 • 05111 reg. Inter. Qiang shu (1 set)
 • 05112 reg. Inter. Dao shu (2 sets)
 • 05113 reg. Inter. Jian shu (2 sets)
 • 05114 reg. Inter. Gun shu (2 sets)
 • 05115 reg. Inter. Qiang shu (2 sets)
 • 05200 ele. Dao shu
 • 05300 ele. Jian shu
 • 05400 ele. Gun shu
 • 05500 ele. Qiang shu

3. Nan quan Series in Single Event: Quan shu

 • 10100 Duan wei Nan quan
 • 10200 Primary Nan quan
 • 10300 reg. Inter. Nan quan
 • 10400 ele. Nan quan
 • 10501 Yong chun quan
 • 10502 Cai Li Fo Quan
 • 10503 Hu He Shuang xing
 • 10500 Guang dong Nan quan
 • 10600 Guang xi Nan Quan
 • 10700 Fu jian Nan quan
 • 10701 Shao lin Qiao shou
 • 10702 Wu zu Quan
 • 10703 He Quan
 • 10704 Di shu Quan
 • 10801 Wen zhou Nan quan
 • 10802 Zhe jiang: Hong jia Quan
 • 10803 Zhe jiang: Jin gang Quan
 • 10804 Zhe jiang: Hei hu Quan
 • 10805 Zhe jiang: Xiang shan Duanda
 • 10806 Zhe jiang: Chuan Quan
 • 10800 Zhe jiang Nan quan
 • 10901 Hu bei: Hong men Quan
 • 10902 Hu bei: Yu men Quan
 • 10903 Hu bei: Kong men Quan
 • 10900 Hu bei Nan quan
 • 11001 Hu nan: Wu jia Quan
 • 11002 Hu nan: Hong jia Quan
 • 11003 Hu nan: Xue jia Quan
 • 11000 Hu nan Nan quan
 • 11101 Si chuan: Xia Quan
 • 11102 Si chuan: Bai mei Quan
 • 11100 Si chuan: Nan quan
 • 11200 oth. local Nan quan
 • 11300 oth. New Nan quan
 • 11400 Southern Shaolin Quan

4. Nan quan Series in Single Event: Weapons

 • 15000 pri. Nan dao
 • 15100 pri. Nan gun
 • 15200 Pri. oth. Nan quan weapons
 • 15300 reg. Inter. Nan dao
 • 15301 reg. Inter. Nan gun
 • 15400 ele. Nan dao
 • 15500 ele. Nan gun
 • 15601 Long Stick (Gun) series (longer than 2 meters)
 • 15600 oth. Nan gun series
 • 15700 Ban deng hua

5. Mulan quan (Xin quan) Series in Single Event: Quan shu

 • 30000 reg. Mu lan quan
 • 30100 ele. Mu lan quan
 • 30110 Zhong hua Mu lan quan
 • 30120 Chinese Mu lan quan
 • 30200 Shu huai luo han quan
 • 30300 Die lian hua quan
 • 30400 Tian feng quan
 • 30500 oth. Xin quan series

6. Mulan quan (Xin quan) Series in Single Event: Weapons

 • 35000 reg. Mu lan jian (sing.)
 • 35001 reg. Mu lan Shan (sing.)
 • 35100 ele. Mu lan Jian (sing.)
 • 35200 ele. Mu lan Jian (dou.)
 • 35300 ele. Mu lan Shan (sing.)
 • 35400 ele. Mu lan Shan (dou.)
 • 35500 oth. Mu lan Wea.
 • 35600 Shu huai jian (sing.) series
 • 35700 Shu huai jian(dou.) series
 • 35800 Shu huai Shan (sing.)
 • 35900 Shu huai Shan (dou.)
 • 36000 oth. Shu huai wea.
 • 36100 Die lian hua Jian
 • 36200 Tian zhu Jian
 • 36300 Tian zhu Dagger (dou.)
 • 36400 Tian feng quan Wea.
 • 36500 oth. Xin quan Wea.

7. Other Traditional Series in Single Event: Quanshu

 • 40801 reg. Shao lin quan series
 • 40802 Shao lin Luo han quan
 • 40803 Shao lin Wu xing bafa
 • 40804 Shao lin Hei hu quan
 • 40805 Shao lin Jin gang quan
 • 40806 Shao lin Hong quan
 • 40800 oth. Shaolin quan
 • 40900 Tang lang quan
 • 41000 Hou quan
 • 41100 Ying zhua quan
 • 41200 Zui quan
 • 41300 Hu quan
 • 41400 She quan
 • 41500 Tuo kao quan
 • 41600 Yan ying quan
 • 41700 Xie zi quan
 • 41800 oth. Xiang xing quan
 • 41901 reg. pri. Xing yi quan
 • 41902 reg. Intermediate Xing yi quan
 • 41903 reg. high Xing yi quan
 • 42001 Wu xing quan
 • 42002 Shi er xing quan
 • 42003 Jin tui Lian huan quan
 • 42004 Si ba
 • 42005 Za shi chui
 • 42006 Ba shi quan
 • 42000 Comprehensive Xing yi quan
 • 42100 oth. Xing yi quan
 • 42201Jin: Dai Wu xing
 • 42202 Jin: Dai Shi xing xiang
 • 42203 Jin: Dai Si ba
 • 42200 Jin: Dai Zha shi
 • 42301 He nan Xin yi shi da xing
 • 42302 He nan Xin yi wu xing
 • 42400 oth. Xin yi quan
 • 42410 Da cheng quan (yi quan)
 • 42501 Lao ba zhang
 • 42502 Yin yang Ba gua zhang
 • 42503 Yin yang Ba pan zhang
 • 42504 Jian grong jiao Ba gua zhang
 • 42505 Yin Ba gua zhang
 • 42506 Men bao zhen Ba gua zhang
 • 42507 Zhi tang Liu shi si shou
 • 42508 Xing yi Ba gua zhang
 • 42600 oth. Ba gua zhang
 • 40000 Cha quan
 • 40100 Hua quan
 • 40200 Pao quan
 • 40300 Hua quan
 • 40310 Hua jia quan
 • 40400 Mi an quan
 • 40500 Di tang quan
 • 40600 Feng yang quan
 • 40700 Pi gua quan
 • 42700 Ba ji quan
 • 42800 Tong bi (bei) quan
 • 42900 Fan zi quan
 • 43000 Chuo jiao
 • 43100 Si min gnei jia quan
 • 43200 oth. Nei jia quan
 • 43300 Jing wu men series
 • 43400 Mi zhong quan
 • 43500 Emei quan
 • 43600 Wu dang quan
 • 43700 Oth. trad. Quan shu

8. Fitness Qi gong in Single Event

 • 43800 trad. Wu shu Styles
 • 43900 trad. Fitness Styles
 • 44001 Five-animal practice of Fitness Qi gong
 • 44002 Six tactics of Fitness Qi gong
 • 44003 Yi jin jing of Fitness Qi gong
 • 44004 Ba duan jin of Fitness Qi gong

9. Traditional single Weapons in Single Event

 • 45000 Dao shu
 • 45100 Jian shu
 • 45200 Gun shu
 • 45300 Qiang shu
 • 45400 Bi an gan \Duan gun
 • 45500 Ji an (sing.)
 • 45600 Tie chi
 • 45700 San
 • 45800 Fuchen
 • 45900 Lian
 • 46000 Da dao
 • 46100 Pu dao
 • 46200 Yue ya chan
 • 46300 Guai zhang \Chan zhang
 • 46400 Lang ya bang
 • 46500 Pang uan bi
 • 46600 Fu chen
 • 46700 Pa
 • 46800 Shan
 • 46900 Chang yang an
 • 47000 Snake Spear
 • 47100 Halberd
 • 47200 oth. trad. wea. (sing.)

10. Traditional double Weapons in Single Event

 • 47300 Ji an shu (dou.)
 • 47400 Dao shu (dou.)
 • 47500 Gou (dou.)
 • 47600 Dagger (dou.)
 • 47700 Qiang shu (dou.)
 • 47800 Halberd (dou.)
 • 47900 Guai (dou.)
 • 48000 Chui (dou.)
 • 48100 Ji an (dou.)
 • 48200 Emeici
 • 48300 Li an (dou.)
 • 48400 Axe (dou.)
 • 48500 oth. trad. wea. (dou.)

  11. Traditional soft Weapons Series In Single Event

  • 48600 Whip (sing.)
  • 48700 Whip (dou.)
  • 48800 Er jie gun (sing.)
  • 48900 Er jie gun (dou.)
  • 49000 San jie gun
  • 49100 Shao zi gun
  • 49200 Liu xing chui
  • 49300 Sheng biao
  • 49400 Mu yang bian
  • 49500 oth. trad.soft wea.

  12. Pair Routine Series

  • 50000 Xing yi quan Pair Routine
  • 50100 Ba ji quan Pair Routine
  • 50200 Qing ni an quan Pair Routine
  • 50030 Tai ji Pair Routine
  • 50400 Set Four cha quan Pair Routine
  • 50500 Nan quan Pair Routine
  • 50600 oth. Pair Routine (barehand)
  • 50700 Pair Routine (barehand) (Pair of 2)
  • 50800 Multiple Routine (barehand) (Pair of 3 or more)
  • 50900 Pair Routine (wea.)
  • 51001 trad. Wu dang ji an Pair Routine
  • 51002 Liu he gun Pair Routine
  • 51003 Dao Pair Routine
  • 51004 Qi ang Pair Routine
  • 51005 Ji an Pair Routine
  • 51006 San jie gun Pair Routine
  • 51100 Short wea. Pair Routine (Pair of 2)
  • 51200 Long wea. Pair Routine (Pair of 2)
  • 51300 Soft and Hard wea. Pair Routine (Pair of 2)
  • 51400 Shot and Long wea. Pair Routine (Pair of 2)
  • 51500 Soft wea. Pair Routine (Pair of 2)
  • 51600 Short wea. Multiple Routine (Pair of 3 or more)
  • 51700 Long wea. Multiple Routine (Pair of 3 or more)
  • 51800 Shot and Long wea. Multiple Routine (Pair of 3 or more)
  • 51900 Soft and Hard wea. Multiple Routine (Pair of 3 or more)
  • 52000 Soft wea. Multiple Routine (Pair of 3 or more)
  • 52101 Barehand and Qi ang Pair Routine
  • 52102 Barehand and Gun Pair Routine
  • 52103 Barehand and Dao Pair Routine
  • 52104 Barehand and Qiang (dou.) Pair Routine
  • 52200 Pair Routine(combined) (Pair of 2)
  • 52300 Multiple Routine (combined Quan and Wea.) (Pair of 3 or more)
  • 53000 Image Practice (Pair of 2)
  • 53100 Image practice weapons (pair of 2)

  13. Sanshou in Confrontation and Wrestling Event

  • 60101 San shou Demo. 28 Kg
  • 60102 San shou Demo. 32 Kg
  • 60103 San shou Demo. 36 Kg
  • 60104 San shou Demo. 40 Kg
  • 60105 San shou Demo. 44 Kg
  • 60106 San shou Demo. 48Kg
  • 60107 San shou Demo. 52 Kg
  • 60108 San shou Demo. 56 Kg
  • 60109 San shou Demo. 60 Kg
  • 60110 San shou Demo. 65 Kg
  • 60111 San shou Demo. 70 Kg
  • 60112 San shou Demo. 75 Kg
  • 60113 San shou Demo. 80 Kg
  • 60114 San shou Demo. 85 Kg
  • 60115 San shou Demo. 90 Kg
  • 60116 San shou Demo. Above 90 Kg

  14. Nanquan Tuima in Confrontation and Wrestling Event

 • 60301 Nan quan tui ma Demo. 28 Kg
 • 60302 Nan quan tui ma Demo. 32 Kg
 • 60303 Nan quan tui ma Demo. 36 Kg
 • 60304 Nan quan tui ma Demo. 40 Kg
 • 60305 Nan quan tui ma Demo. 44 Kg
 • 60306 Nan quan tui ma Demo. 48 Kg
 • 60307 Nan quan tui ma Demo. 52 Kg
 • 60308 Nan quan tui ma Demo. 56 Kg
 • 60309 Nan quan tui ma Demo. 60 Kg
 • 60310 Nan quan tui ma Demo. 65 Kg
 • 60311 Nan quan tui ma Demo. 70 Kg
 • 60312 Nan quan tui ma Demo. 75 Kg
 • 60313 Nan quan tui ma Demo. 80 Kg
 • 60314 Nan quan tui ma Demo. 85 Kg
 • 60315 Nan quan tui ma Demo. 90 Kg
 • 60316 Nan quan tui ma Demo. Above 90 Kg

  15. China Throw in Confrontation and Wrestling Event

 • 60401 China Throw Demo. 28 Kg
 • 60402 China Throw Demo. 32 Kg
 • 60403 China Throw Demo. 36 Kg
 • 60404 China Throw Demo. 40 Kg
 • 60405 China Throw Demo. 44 Kg
 • 60406 China Throw Demo. 48 Kg
 • 60407 China Throw Demo. 52 Kg
 • 60408 China Throw Demo. 56 Kg
 • 60409 China Throw Demo. 60 Kg
 • 60410 China Throw Demo. 65 Kg
 • 60411 China Throw Demo. 70 Kg
 • 60412 China Throw Demo. 75 Kg
 • 60413 China Throw Demo. 80 Kg
 • 60414 China Throw Demo. 85 Kg
 • 60415 China Throw Demo. 90 Kg
 • 60416 China Throw Demo. Above 90 Kg

  16. Karate in Confrontation and Wrestling Event

  • 60501 Karate Demo. 28 Kg
  • 60502 Karate Demo. 32 Kg
  • 60503 Karate Demo. 36 Kg
  • 60504 Karate Demo. 40 Kg
  • 60505 Karate Demo. 44 Kg
  • 60506 Karate Demo. 48 Kg
  • 60507 Karate Demo. 52 Kg
  • 60508 Karate Demo. 56 Kg
  • 60509 Karate Demo. 60 Kg
  • 60510 Karate Demo. 65 Kg
  • 60511 Karate Demo. 70 Kg
  • 60512 Karate Demo. 75 Kg
  • 60513 Karate Demo. 80 Kg
  • 60514 Karate Demo. 85 Kg
  • 60515 Karate Demo. 90 Kg
  • 60516 Karate Demo. Above 90 Kg

  17. Jie quan dao in Confrontation and Wrestling Event

  • 60901 Jie quan dao Demo. 28 Kg
  • 60902 Jie quan dao Demo. 32 Kg
  • 60903 Jie quan dao Demo. 36 Kg
  • 60904 Jie quan dao Demo. 40 Kg
  • 60905 Jie quan dao Demo. 44 Kg
  • 60906 Jie quan dao Demo. 48 Kg
  • 60907 Jie quan dao Demo. 52 Kg
  • 60908 Jie quan dao Demo. 56 Kg
  • 60909 Jie quan dao Demo. 60 Kg
  • 60910 Jie quan dao Demo. 65 Kg
  • 60911 Jie quan dao Demo. 70 Kg
  • 60912 Jie quan dao Demo. 75 Kg
  • 60913 Jie quan dao Demo. 80 Kg
  • 60914 Jie quan dao Demo. 85 Kg
  • 60915 Jie quan dao Demo. 90 Kg
  • 60916 Jie quan dao Demo. Above 90 Kg

  18. Other Confrontation and Wrestling Items

  • 61000 Aikido
  • 61100 Mix Martial Arts
  • 61200 China wea. Demo. (short)
  • 61300 China wea. Demo. (long)
  • 61400 Unlimited fighting
  • 61500 Kendo Demo.
  • 61600 Jodo Demo.
  • 61700 oth. Confrontation Kung fu Demo.

  19. Chang quan Series in Group Event

  • 70000 Changquan (barehand)
  • 70100 Chang quan (wea.)
  • 70200 Chang quan (combined Quan and Wea.)
  • 70300 Shao lin (barehand)
  • 70400 Shao lin (wea.)
  • 70500 Shao lin quan (combined Quan and Wea.)

  20. Nanquan Series in Group Event

  • 72400 Nan quan (barehand)
  • 72500 Nan quan (wea.)
  • 72600 Nan quan (combined Quan and Wea.)

  21. Mu lan xin quan Series in Group Event

  • 72700 Mu lan quan (barehand)
  • 72800 Mu lan quan (wea.)
  • 72900 Mulan quan (combined Quan and Wea.)
  • 73000 Ti an zhu (barehand)
  • 73100 Ti an zhu (wea.)
  • 73200 Ti an zhu (combined Quan and Wea.)
  • 73300 Shu huai (barehand)
  • 73400 Shu huai (wea.)
  • 73500 Shu huai (combined Quan and Wea.)
  • 73600 Die lian hua (barehand)
  • 73700 Die lian hua (wea.)
  • 73800 Die lian hua (combined Quan and Wea.)
  • 73900 Ti an feng (barehand)
  • 74000 Ti an feng (wea.)
  • 74100 Ti an feng (combined Quan and Wea.)
  • 74200 oth. Wu shu xin quan (barehand)
  • 74300 oth. Wushu xin quan (wea.)
  • 74400 oth. Wu shu xin quan (combined Quan and Wea.)

  22. Fitness Qigong in Group Event

  • 75700 Five-animal practice of Fitness Qi gong
  • 75800 Six tactics of Fitness Qigong
  • 75900 Yi jin jing of Fitness Qigong
  • 76000 Ba duan jin of Fitness Qigong

  23. Kung fu and Artistic Series in Group Event

  • 80000 Chinese Kung fu demo.
  • 80100 Other countries Kung fu demo.
  • 80200 Wu shu with Drama
  • 80300 Wu shu with Dance performances
  • 80400 Drama with the action of Wu shu
  • 80500 Comprehensive display type
  • 80600 Different styles of martial arts display category
 • no.=number pri.=primary reg.=regular oth.=other ele.=elective wea.=weapon rev.=revised trad.=traditional sing.=single dou.=double demo.=demonstration